Zásady ochrany osobních údajů

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme:

 1. Pro účely smluvního vztahu
 2. K zasílání obchodních a marketingových sdělení
 3. K realizaci obchodních aktivit
 4. Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, v snaze předejít a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)
 5. K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy
 6. Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu našich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů
 7. Data o objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem
  Kde ukládáme Vaše osobní údaje: Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází a ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států nebo jiným subjektům za účelem dalšího komerčního využití. Údaje budou uchovávány po dobu 10 let.
  Bezpečnost: Ochrana Vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické postupy pro ochranu a zabezpečení informací. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přichází do styku, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po ukončení pracovního nebo smluvního vztahu k nám.
  Zpracování Vašich osobních údajů a jejich předávání: Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Přístupy těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetími stranami, tj. zpracovateli osobních údajů, jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy. Vaše osobní údaje můžeme v případě potřeby předat úřadům a orgánům státní správy

Jaká jsou Vaše práva:

 1. Právo na přístup k Vašim údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme
 2. Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje
 3. Právo na výmaz vašich osobních údajů, my tak učiníme pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy
 4. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními daty
 5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Jedná­ li se o zpracování kvůli marketingovým účelům, přestaneme tyto údaje zpracovávat, v ostatní případech tak učiníme, nebude­ li do v rozporu s platnými právními předpisy
 6. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného dozorového úřadu

Zpět na úvodní stránku